ࡱ> bjbj$$8F|F|U ##sss8<T=PO:v7$[/tEs##4%"%"%"##8%"%"%"F 8[@SdC{pDT 0=L= so%" xooo7!ooo=ooooooooo :Obchodn podmnky obchodn spole nosti ELIHER s.r.o. se sdlem Fblovka 403, Pardubice Star Hradiat, PS 533 52 identifika n slo: 25948024 spole nost zapsan v obchodnm rejstYku vedenm u Krajskho obchodnho soudu vHradci Krlov, oddl C, vlo~ka 16841, spole nost zastoupen p. Ivo Hermannem, jednatelem pro prodej zbo~ prostYednictvm on-line obchodu umstnho na internetov adrese www.eliher.cz VODN USTANOVEN Tyto obchodn podmnky upravuj vsouladu sustanovenm 1751 odst. 1 zkona . 89/2012 Sb., ob ansk zkonk vzjemn prva a povinnosti smluvnch stran vznikl vsouvislosti nebo nazklad kupn smlouvy uzavran mezi prodvajcm ajinou fyzickou i prvnickou osobou prostYednictvm internetovho obchodu prodvajcho. Ustanoven obchodnch podmnek jsou nedlnou sou st kupn smlouvy. Znn obchodnch podmnek mo~e prodvajc mnit i doplHovat. Tmto ustanovenm nejsou dot ena prva a povinnosti vznikl po dobu innosti pYedchozho znn obchodnch podmnek. U}IVATELSK ET Na zklad registrace kupujcho proveden na webov strnce mo~e kupujc pYistupovat dosvho u~ivatelskho rozhran. Zesvho u~ivatelskho rozhran mo~e kupujc provdt objednvn zbo~. Kupujc mo~e provdt objednvn zbo~ t~ bez registrace pYmo zwebovho rozhran obchodu. PYi registraci na webov strnce a pYi objednvn zbo~ jekupujc povinen uvdt sprvn apravdiv vaechny daje. daje uveden v u~ivatelskm tu je kupujc pYi jakkoliv jejich zmn povinen aktualizovat. daje uveden kupujcm vu~ivatelskm tu a pYi objednvn zbo~ jsou prodvajcm pova~ovny zasprvn. PYstup k u~ivatelskmu tu je zabezpe en u~ivatelskm jmnem a heslem. Kupujc jepovinen zachovvat ml enlivost ohledn informac nezbytnch k pYstupu do jeho u~ivatelskho tu a bere na vdom, ~e prodvajc nenese odpovdnost za poruaen tto povinnosti ze strany kupujcho. Prodvajc mo~e zruait u~ivatelsk et, a to zejmna v pYpad, kdy kupujc svoj u~ivatelsk et dle ne~ 36 msco nevyu~v, i v pYpad, kdy kupujc porua sv povinnosti zkupn smlouvy (v etn obchodnch podmnek). Kupujc bere na vdom, ~e u~ivatelsk et nemus bt dostupn nepYetr~it, atozejmna sohledem nanutnou dr~bu hardwarovho asoftwarovho vybaven prodvajcho, popY. nutnou dr~bu hardwarovho a softwarovho vybaven tYetch osob. UZAVXEN KUPN SMLOUVY Veaker prezentace zbo~ umstn vewebovm rozhran obchodu je informativnho charakteru aprodvajc nen povinen uzavYt kupn smlouvu ohledn tohoto zbo~. Ustanoven 1732 odst. 2 ob anskho zkonku se nepou~ije. Webov rozhran obchodu obsahuje informace zbo~ nabzenho prodvajcm kprodeji, atov etn uveden cen jednotlivho nabzenho zbo~. Ceny nabzenho zbo~ jsou uvedeny v etn dan zpYidan hodnoty aekologickch poplatko. Ceny zbo~ jsou platn v moment uskute nn objednvky. Tmto ustanovenm nen omezena mo~nost prodvajcho uzavYt kupn smlouvu zaindividuln sjednanch podmnek. Veaker nabdky prodeje zbo~ umstn vewebovm rozhran obchodu jsou nezvazn aprodvajc nen povinen uzavYt kupn smlouvu ohledn tohoto zbo~. Webov rozhran obchodu obsahuje tak informace onkladech spojench sbalenm adodnm zbo~. Informace o nkladech spojench s balenm a dodnm zbo~ uveden vewebovm rozhran obchodu plat pouze v pYpadech, kdy je zbo~ doru ovno v rmci zem esk republiky. Pro objednn zbo~ vypln kupujc objednvkov formulY vewebovm rozhran obchodu. Objednvkov formulY obsahuje zejmna informace o: objednvanm zbo~ a mno~stv (objednvan zbo~ vlo~ kupujc do elektronickho nkupnho koaku), zposobu hrady kupn ceny zbo~, daje o po~adovanm zposobu doru en objednvanho zbo~ a informace o nkladech spojench sdodnm zbo~. PYed zaslnm objednvky prodvajcmu je kupujcmu umo~nno zkontrolovat a mnit daje, kter doobjednvky kupujc vlo~il, a to i sohledem na mo~nost kupujcho zjiaeovat aopravovat chyby vznikl pYi zadvn dat do objednvky. Objednvku odeale kupujc prodvajcmu. daje uveden v objednvce jsou prodvajcm pova~ovny za sprvn. Prodvajc neprodlen po obdr~en objednvky toto obdr~en kupujcmu potvrd elektronickou poatou, a to na adresu elektronick poaty kupujcho uvedenou vu~ivatelskm rozhran ivobjednvce. Prodvajc je v~dy oprvnn v zvislosti na charakteru objednvky (mno~stv zbo~, vae kupn ceny, pYedpokldan nklady na dopravu) po~dat kupujcho o dodate n potvrzen objednvky (napYklad psemn i telefonicky). Smluvn vztah mezi prodvajcm a kupujcm vznik doru enm pYijet objednvky (akceptac), je~ jeprodvajcm zaslno kupujcmu elektronickou poatou, a to na adresu elektronick poaty kupujcho. Kupujc bere na vdom, ~e prodvajc nen povinen uzavYt kupn smlouvu, a to zejmna sosobami, kter dYve podstatnm zposobem poruaily kupn smlouvu (v etn obchodnch podmnek). Kupujc souhlas s pou~itm komunika nch prostYedko na dlku pYi uzavrn kupn smlouvy. Nklady vznikl kupujcmu pYi pou~it komunika nch prostYedko na dlku vsouvislosti suzavYenm kupn smlouvy (nklady na internetov pYipojen, nklady natelefonn hovory) si hrad kupujc sm. CENA ZBO} A PLATEBN PODMNKY Cenu zbo~ a pYpadn nklady spojen s dodnm zbo~ dle kupn smlouvy mo~e kupujc uhradit prodvajcmu nsledujcmi zposoby: v hotovosti na adrese Fblovka 403, Pardubice Star Hradiat, PS 533 52, v hotovosti na dobrku v mst ur enm kupujcm v objednvce, bezhotovostn pYevodem na et prodvajcho . 5004874007/2600, veden uspole nosti Citibank, bezhotovostn platebn kartou na adrese Fblovka 403, Pardubice Star Hradiat, PS 533 52. Spole n skupn cenou je kupujc povinen zaplatit prodvajcmu tak nklady spojen sbalenm adodnm zbo~ ve smluven vai. Nen-li uvedeno vslovn jinak, rozum se dle kupn cenou inklady spojen sdodnm zbo~. Nklady spojen sbalenm a dodnm zbo~ jsou uvedeny na webovm rozhran vsekci Rozvoz zbo~ a vobjednvkovm formulYi. VpYpad platby vhotovosti i vpYpad platby na dobrku je kupn cena splatn pYi pYevzet zbo~. VpYpad bezhotovostn platby je kupn cena splatn do10 dno od uzavYen kupn smlouvy. VpYpad bezhotovostn platby je kupujc povinen uhrazovat kupn cenu zbo~ spole n suvedenmvariabilnho symbolu platby. V pYpad bezhotovostn platby je zvazek kupujcho uhradit kupn cenu splnn okam~ikem pYipsn pYsluan stky na et prodvajcho. Prodvajc je oprvnn, zejmna vpYpad, ~e ze strany kupujcho nedojde kdodate nmu potvrzen objednvky, po~adovat uhrazen cel kupn ceny jeat pYed odeslnm zbo~ kupujcmu. Ustanoven 2119 odst. 1 ob anskho zkonku se nepou~ije. PYpadn slevy zceny zbo~ poskytnut prodvajcm kupujcmu nelze vzjemn kombinovat. Prodvajc vystav nazklad kupn smlouvy kupujcmu daHov doklad fakturu. Prodvajc je pltcem dan zpYidan hodnoty. DaHov doklad fakturu vystav prodvajc kupujcmu po uhrazen ceny zbo~ a zaale jej kupujcmu spolu se zbo~m nebo velektronick podob na elektronickou adresu kupujcho. ODSTOUPEN OD KUPN SMLOUVY Kupujc bere na vdom, ~e dleustanoven 1837 ob anskho zkonku, nelze mimo jin odstoupit od kupn smlouvy o dodvce zbo~, kter bylo upraveno podle pYn kupujcho nebo pro jeho osobu, od kupn smlouvy o dodvce zbo~, kter podlh rychl zkze, jako~ izbo~, kter bylo po dodn nenvratn smseno s jinm zbo~m, od kupn smlouvy ododvce zbo~ v uzavYenm obalu, kter spotYebitel z obalu vyHal a z hygienickch dovodo jej nen mo~n vrtit a od kupn smlouvy o dodvce zvukov nebo obrazov nahrvky nebo po ta ovho programu, pokud poruail jejich povodn obal. Nejedn-li se o pYpad uveden v l. 5.1 i o jin pYpad, kdy nelze od kupn smlouvy odstoupit, mkupujc vsouladu s ustanovenm 1829odst. 1 ob anskho zkonku prvo odkupn smlouvy odstoupit, ato do trncti (14) dno od pYevzet zbo~, pYi em~ vpYpad, ~e pYedmtem kupn smlouvy je nkolik druho zbo~ nebo dodn nkolika st, b~ tato lhota ode dne pYevzet posledn dodvky zbo~. Odstoupen odkupn smlouvy mus bt prodvajcmu prokazateln doru eno do trncti (14) dno odpYevzet zbo~, atonaadresu provozovny. VpYpad odstoupen od smlouvy dle l. 5.2 obchodnch podmnek se kupn smlouva odpo tku rua. Zbo~ mus bt prodvajcmu vrceno do (14) trncti dno od odstoupen od kupn smlouvy kompletn, nepoakozen,neopotYeben a vpovodnm obalu. Odstoup-li kupujc od kupn smlouvy, nese kupujc nklady spojen s navrcenm zbo~ prodvajcmu, a to i v tom pYpad, kdy zbo~ nemo~e bt vrceno pro svou povahu obvyklou poatovn cestou. Ve lhot deseti (10) dno od vrcen zbo~ kupujcm dle l. 5.3 obchodnch podmnek jeprodvajc oprvnn provst pYezkoumn vrcenho zbo~, zejmna za elem zjiatn, zdali vrcen zbo~ nen poakozeno, opotYebeno i ste n spotYebovno. VpYpad odstoupen od smlouvy dle l. 5.2 obchodnch podmnek vrt prodvajc kupn cenu po ode tu nklado vynalo~ench na dodn zbo~ kupujcmu nejpozdji do trncti (14) dno od odstoupen od kupn smlouvy, atobezhotovostn na et ur en kupujcm. Prodvajc je takt~ oprvnn vrtit kupn cenu (po ode tu nklado vynalo~ench na dodn zbo~) kupujcmu vhotovosti ji~ pYi vracen zbo~ kupujcm. Nrok nahradu akody vznikl na zbo~ je prodvajc oprvnn jednostrann zapo st proti nroku kupujcho na vrcen kupn ceny. Do doby pYevzet zbo~ kupujcm je prodvajc oprvnn kdykoliv od kupn smlouvy odstoupit. Vtakovm pYpad vrt prodvajc kupujcmu kupn cenu bez zbyte nho odkladu, a to bezhotovostn na et ur en kupujcm. Je-li spole n se zbo~m poskytnut kupujcmu drek, je darovac smlouva mezi prodvajcm akupujcm uzavYena srozvazovac podmnkou, ~e dojde-li kodstoupen od kupn smlouvy kupujcm, pozbv darovac smlouva ohledn takovho drku innosti a kupujc je povinen spolu se zbo~m prodvajcmu vrtit i poskytnut drek. PXEPRAVA A DODN ZBO} Zposob doru en zbo~ ur uje prodvajc, nen-li vkupn smlouv stanoveno jinak. VpYpad, ~ejezposob dopravy smluven na zklad po~adavku kupujcho, nese kupujc riziko apYpadn dodate n nklady spojen stmto zposobem dopravy. Je-li prodvajc podle kupn smlouvy povinen dodat zbo~ na msto ur en kupujcm vobjednvce, je kupujc povinen pYevzt zbo~ pYi dodn. VpYpad, ~e je zdovodo na stran kupujcho nutno zbo~ doru ovat opakovan nebo jinm zposobem ne~ bylo uvedeno vobjednvce, je kupujc povinen uhradit nklady spojen sopakovanm doru ovnm zbo~, resp.nklady spojen sjinm zposobem doru en. $Nj: \ : < $$ &((D*F*,੘|xm|_ThhUNmHsHh;B*OJQJ^Jphh;h;^JaJhUNhUNB*OJQJ^JphhB*OJQJ^Jph!h;hUNB*OJQJ^Jph!hUNhUNB*OJQJ^Jph%h;h;0JB*OJQJ^Jph$h_h;5B*OJQJ^Jph!h;h;B*OJQJ^Jphh>s-B*OJQJ^Jph$Nj$ x 8 : ^ $ & Fd ==-DM [$\$a$gd;$ & Fd ==-DM [$\$a$gd@$d ==-DM [$\$a$gd;$d ==-DM [$\$a$gd>s- D #$$mmm$ & Fd ==-DM [$\$a$gd$ & Fd ==-DM [$\$a$gdUN$ & Fd ==-DM [$\$a$gd@$d ==-DM [$\$a$gd;$ & Fd ==-DM [$\$a$gd $$$% &F*,- /T1V112a$ & Fd ==-DM [$\$a$gd@$ & Fd ==-DM [$\$a$gd@$d ==-DM [$\$a$gd;$ & FgdUN$ & Fd ==-DM [$\$a$gd!$ & Fd zz*$-D1$M ^a$gd ,,,V1112,555 6.6\77x;z;d=f=@@@FERFZFhFjFFFF2GfHò֧֙֋֋}r_r֋֋֙֋N!hUNhUNB*OJQJ^Jph%h;h;0JB*OJQJ^JphhhUNmHsHh;B*OJQJ^JphhUNB*OJQJ^Jphh_B*OJQJ^Jphh;h;^JaJ!h@h@B*OJQJ^Jph%h;h@0JB*OJQJ^Jph!h;h;B*OJQJ^JphhB*OJQJ^JphhUNhUNmHsH2233p4,567h9z;f=>@@@FE$ & Fd ==-DM [$\$a$gd@$d ==-DM [$\$a$gd;$ & FgdUN$ & Fd ==-DM [$\$a$gd@!$ & Fd zz*$-D1$M ^a$gd@FE~ILNRSTfWhWWxYZ\qrr$ & Fd ==-DM [$\$a$gd@$d ==-DM [$\$a$gd;$ & FgdB$ & Fd ==-DM [$\$a$gdIZ.$ & Fd ==-DM [$\$a$gd@fH~IIIJ"KdKLLlMnM0O2OP4P8PN0$ & Fd ==-DM [$\$a$gd@$d ==-DM [$\$a$gd;$ & F)gdB$ & FgdB & FgdBrruu*v0vwwnzpzzzzzz\^ @h"prЕҙКҚ}u}hB^JaJh;h;^JaJh_B*OJQJ^JphhkhBmHsH%h;h;0JB*OJQJ^Jph!h;h;B*OJQJ^Jph#jhhBUmHsHjhhBUmHsHhBmHsHhhBmHsH hhB(j"|ҙ>Қ$d ==-DM [$\$a$gd;!$ & F$d zz*$-D1$M ^a$gd@$ & FgdB$ & Fd ==-DM [$\$a$gd@$ & Fd ==-DM [$\$a$gd@ ҚBD.0XZ\p>:<dҿziVE:EVEh;h;^JaJ!h;h;B*OJQJ^Jph%h;h;0JB*OJQJ^Jph!h;h B*OJQJ^Jphh h 0J5\mHsHhh hmHsHhh mHsHh h 0J5\h 0JB*OJQJ^Jph%h h 0JB*OJQJ^Jphh;B*OJQJ^Jphh@B*OJQJ^Jph!h@h;B*OJQJ^JphDZ\r>p:aaaa!$ & F&d zz*$-D1$M ^a$gd@$ & Fd ==-DM [$\$a$gd@$ & Fd ==-DM [$\$a$gd@$d ==-DM [$\$a$gd;$ & Fgd $ & Fd ==-DM [$\$a$gd :<f"PRTVкҺd ==-DM [$\$gd@$ & Fd ==-DM [$\$a$gd@$ & Fd ==-DM [$\$a$gd@$d ==-DM [$\$a$gd;ȯR,.VjlҺvxJLͽͽxxbbObx%h;h;0JB*OJQJ^Jph*jh;h;B*OJQJU^Jphh B*OJQJ^Jph'h;h;5B*OJQJ\^Jph%h;h;0JB*OJQJ^Jphh_0JB*OJQJ^Jphh 0J B*OJQJ^Jph%h;h;0J B*OJQJ^Jph!h;h;B*OJQJ^Jphh_B*OJQJ^JphҺ<&(xHd ==-DM [$\$gd@(vDF຤ऑ}ld`d`d`d`\XlhIhBh!jh!U!h@hl B*OJQJ^Jph'h;h;5B*OJQJ\^Jph%h;h;0JB*OJQJ^Jph*jh;h;B*OJQJU^Jph%h;h;0J!B*OJQJ^Jph%h;h;0JB*OJQJ^Jph!h;h;B*OJQJ^Jphh B*OJQJ^Jph6&P 1h:p. A!n"n#i$% }DyK _Ref373831254^( hH02 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHb`b l Normlnd,*$1$)B*CJOJPJQJ_HmHphsHtHJA`J Standardn psmo odstavceZiZ Normln tabulka4 l4a 0k 0 Bez seznamu 66 l Zhlav !4 4 l Zpat !2)2 l slo strnkypO2p l Prvni_uroven"$$$d*$@&a$5;B*PJaJphtHf2f l Druha_uroven$ & F*$@&a$B*PJaJphtHxBx l Normln - tu n - velk$d*$a$5;B*PJaJphtHB'QB l Odkaz na komentYCJaJ^ b^ 'l Text komentYe$da$B*CJPJmHphsHHU@qH l Hypertextov odkaz >*B*ph l %Druha_uroven Char Char Char Char Char+$ *$^`a$B*PJaJphtH\\ l Obsah tabulky$ $da$B*PJaJphff l Fixed_textd(*$1$%B*CJOJPJQJmH phsH tHD1@D l slovan seznam & F:B: l Zkladn textxHH l Text bublinyCJOJQJ^JaJp^@p ;0Normln (web)ddd*$1$[$\$B*OJPJQJaJphtH(W@( ;`Siln5\2X@2 ;@ Zvraznn6]BOB ;apple-converted-spaceL"L Odstavec se seznamem "^(/1(Styl1# FzoaBz %UNuroven_21$$ *$@&^`a$m$B*PJaJmHphsHtHN/QN $UN uroven_2 CharCJOJQJaJmHsHtHVE@bV UNPokra ovn seznamu 2&6x^6m$J/qJ BText komentYe Char OJQJtHPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK! 'atheme/theme/theme1.xmlYOo5#MvlMHFmQxd{ G$$DA Q NPH <3I*=?{._3O cy$11V*…@Zmy!4Pc GSt}<>r=l%@'ٲ-/_|W(9]&>fm`H(1,Ly kjc֖/[- O ~uioLz^W/}R;9>֚/_tLKԀccR[n/:xYvYp1͡CzsY _J-P Eic[os3h4%cCHwq<k&xҌܐ懤/h{){Oûxx,!g&Ng|׃Пzvj,_)4g 2|Hc"5rvy 8ۊaiyzJ`ͥ~OE;ZR|grxns:\TZaK*y8IjbRb_ŻǿI 3KGnD1wNIBs| nQuK>VEL+M2#'f6i ~V vl}u8zH *ܠ#,@Dh_Bv*pLcF8r *"u-'Ue{hr׿nIC 77%M%|>mV(oivc@M*M,a0ך")NNiYmwpf \OU4p MvDB%JШ+{҇Vd_iTf8]WR3/=,)''KAk5qp8KaM d̛\17 p]a>SR! 3K4'+bz^ H )V 5)kxL|UvviDξfO(8@#6ܯC S ܧik)8gIW28;Y3M2x[FbRT)LmR=ýHkBEPQ/y0da nAsIk8]"Aa?R dʒճ˒d!Q%qej}†.C&Y0g4 uS7{́ Ju44 +vU,޲"zbf5fKpƭV9pyahRAT~BmEA` Adm0iRִY뤭o|[KvEssr ,U,U ,fHrҚ/36cehj$$2FEr:Һ01245bdfgi000%QQQSSS,UtXX@ @H 0( 0( B S ? _Ref123568369 _Ref373751984 _Ref193470696 _Ref373831254#^--Uv.-U^--Ud--UC*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsmetricconverter 2117 a ProductID?Gck.6`hZ5`5BCCCuK}KKK S(SUUU!U"U$U%U'U)U-U./00fShSUUU!U"U$U%U'U)U-UACHH\I\ILLL!L%L'LOOPPQQ!R"RRRITTTTTUUUUUU!U"U$U%U'U)U)U-UACHH\I\ILLL!L%L'LOOPPQQ!R"RRRITTTTTUUUUUU!U"U$U%U'U-U'V(Zvl~ {y US c Ff-RzK_Uk:Zw_L%#VcEO#ق.$rrs''(\di))*tDe+T~,|K2SIk2@~6b:HNBlBE|( 5F u/HXrT_wI$?XL,[N0R,[ S+YYdb,[n:q:( vu w^#!zdz h^h`o(hH. P^`Po(hH..h^`OJQJo(hH x^`xo(hH.... ^`o(hH ..... X^ `Xo(hH ...... ^ `o(hH....... 8^`8o(hH........ `^``o(hH.........h ^`hH.h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.h h^h`hH.h P^`PhH..h ^`hH...h x^`xhH.... h ^`hH ..... h X^ `XhH ...... h ^ `hH....... h 8^`8hH........ h `^``hH.........s^`s5o(hH.^`5o(hH.. ^`o(hH... ^`o(hH.... ^`o(hH ..... X ^ `Xo(hH ...... x^ `o(hH....... 8^`8o(hH........ `^``o(hH.........h^`OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohl ^l `OJQJo(hHh<^<`OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh|^|`OJQJ^Jo(hHohL^L`OJQJo(hH h^h`hH. P^`PhH.. ^`hH... x^`xhH.... ^`hH ..... X^ `XhH ...... ^ `hH....... 8^`8hH........ `^``hH......... h^h`hH. P^`PhH.. ^`hH... x^`xhH.... ^`hH ..... X^ `XhH ...... ^ `hH....... 8^`8hH........ `^``hH......... \^`\o(0^`0o(.0^`0o(..8^8`o(... 8^8`o( .... `^``o( ..... `^``o( ...... ^`o(....... p^p`o(........h ^`hH.h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH. h^h`hH. P^`PhH.. ^`hH... x^`xhH.... ^`hH ..... X^ `XhH ...... ^ `hH....... 8^`8hH........ `^``hH......... h^h`o(hH. P^`Po(hH2.. ^`o(hH... x^`xo(hH.... ^`o(hH ..... X^ `Xo(hH ...... ^ `o(hH....... 8^`8o(hH........ `^``o(hH.........^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(h^`OJQJo(hHhb ^b `OJQJ^Jo(hHoh2^2`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHhr^r`OJQJo(hHhB^B`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH h^h`o(hH. P^`Po(hH.. ^`o(hH... x^`xo(hH.... ^`o(hH ..... X^ `Xo(hH ...... ^ `o(hH....... 8^`8o(hH........ `^``o(hH......... ^ `o(. ^ `o(.. ^ `o(...8^8`o(.... 8^8`o( ..... `^``o( ...... ^`o(....... ^`o(........ p^p`o(......... h^h`o(hH. P^`Po(hH.. ^`o(hH... x^`xo(hH.... ^`o(hH ..... X^ `Xo(hH ...... ^ `o(hH....... 8^`8o(hH........ `^``o(hH.........h^`OJQJo(hHhb ^b `OJQJ^Jo(hHoh2^2`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHhr^r`OJQJo(hHhB^B`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH h^h`hH. P^`PhH.. ^`hH... x^`xhH.... ^`hH ..... X^ `XhH ...... ^ `hH....... 8^`8hH........ `^``hH.........hh^h`OJQJo(hHhP^`POJQJo(hH ^`o(hH... x^`xo(hH.... ^`o(hH ..... X^ `Xo(hH ...... ^ `o(hH....... 8^`8o(hH........ `^``o(hH......... ^`hH. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH. h^h`hH. P^`PhH.. ^`hH... x^`xhH.... ^`hH ..... X^ `XhH ...... ^ `hH....... 8^`8hH........ `^``hH......... h^h`hH. P^`PhH.. ^`hH... x^`xhH.... ^`hH ..... X^ `XhH ...... ^ `hH....... 8^`8hH........ `^``hH......... h^h`hH. P^`PhH.. ^`hH... x^`xhH.... ^`hH ..... X^ `XhH ...... ^ `hH....... 8^`8hH........ `^``hH......... h^h`hH. P^`PhH.. ^`hH... x^`xhH.... ^`hH ..... X^ `XhH ...... ^ `hH....... 8^`8hH........ `^``hH.........hh^h`OJQJo(hHhP^`POJQJo(hH ^`o(hH... x^`xo(hH.... ^`o(hH ..... X^ `Xo(hH ...... ^ `o(hH....... 8^`8o(hH........ `^``o(hH......... h^h`o(]0^]`0o(.0^`0o(..^`o(... l ^l `o( .... a `^a ``o( ..... V^V`o( ...... ^`o(....... ^`o(........h ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHhg^g`OJQJo(hHh7^7`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohw ^w `OJQJo(hHh ^`hH.h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH. h^h`o(hH.hP^`POJQJo(hH ^`o(hH... x^`xo(hH.... ^`o(hH ..... X^ `Xo(hH ...... ^ `o(hH....... 8^`8o(hH........ `^``o(hH......... h^h`o(hH.hP^`POJQJo(hH ^`o(hH... x^`xo(hH.... ^`o(hH ..... X^ `Xo(hH ...... ^ `o(hH....... 8^`8o(hH........ `^``o(hH.........^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo( h^h`hH. P^`PhH.. ^`hH... x^`xhH.... ^`hH ..... X^ `XhH ...... ^ `hH....... 8^`8hH........ `^``hH......... h^h`o(hH.hP^`POJQJo(hH ^`o(hH... x^`xo(hH.... ^`o(hH ..... X^ `Xo(hH ...... ^ `o(hH....... 8^`8o(hH........ `^``o(hH.........''^'`OJPJQJ^Jo(-55^5`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHouu^u`OJQJo(hHEE^E`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo( h^h`o(hH. P^`Po(hH.. ^`o(hH... x^`xo(hH.... ^`o(hH ..... X^ `Xo(hH ...... ^ `o(hH....... 8^`8o(hH........ `^``o(hH.........^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo( h^h`hH. P^`PhH.. ^`hH... x^`xhH.... ^`hH ..... X^ `XhH ...... ^ `hH....... 8^`8hH........ `^``hH.........)US n:qUS US ( 5F u/Hc.$)* S vu^#!zEO#De+'(@~6L%#Ik2i)rs'YN0RK2HNBLK__wIl~UkYYy b:dz-dblBEfT~,w_ wV(''uuO#"l ~ : ;_a'R">s-IZ.nO1"?@-uGlvKUNWkz"qerLTIoX!Iv_Cx B> /UUU@@!K*,UhhhhJhnUnknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial9GaramondkHG Mincho Light JTimes New Roman5. .[`)Tahoma?= *Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"q%%KU H +U H +ni24TT 3qHX ?l :!xxOBCHODN PODMNKYAPEKjana.sindelarova'     #         ! " # $#% & Oh+'0\  $ 0<DLTOBCHODN PODMNKYAPEKNormaljana.sindelarova2Microsoft Office Word@@,1@B{@B{ U H՜.+,D՜.+,@ hp APEK+T OBCHODN PODMNKY Nzev 8@ _PID_HLINKSAP pmailto:jiri.honzik@eliher.czelShttps://mywac.eliher.cz:4433/download.asp?appid=1&oid=A100000008D8&name=Export.csv !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijkmnopqrsuvwxyz{|}~Root Entry FӄC{Data l1TabletKWordDocument8SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObj F0Dokument aplikace Microsoft Office Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q